En fiberanslutnings koldioxidutsläpp utgör endast en halv promille av medelfinländarens kolfotavtryck

Enligt Finnet-förbundets nypublicerade miljöundersökning orsakar byggandet och användningen av en fiberanslutning i medeltal ett årligt koldioxidutsläpp vilket motsvarar ca en halv promilles andel av finländarens kolfotavtryck per hushåll (5,48 kg). Sitra har uppskattat att medelfinländarens helhetskolfotavtryck är 10 300 kg koldioxid per år.

Ett hushålls fiberanslutning orsakar årligen motsvarande mängd koldioxidutsläpp som exempelvis en 35 kilometers bilfärd med en bil med förbränningsmotor (bilens snittutsläpp baserat på Sitras uppskattning).

-    Många vill idag leva lite mer ansvarfull och göra små förändringar för att förorsaka mindre utsläpp. Att välja optisk fiber är ett enkelt sätt att försäkra sig om en pålitlig nätförbindelse och minska på tex. onödigt körande då ärenden kan skötas på distans, konstaterar Finnet-förbundets verkställande direktör Jarmo Matilainen.

Undersökningen visar att optiska fiberns nöjda användare uppskattar dess miljövänlighet

Enligt Finnet-förbundets konsumentundersökning från slutet av år 2022 är 95 procent av optiska fiberns användare nöjda med sin internetförbindelse i hemmet. Motsvarande siffra för mobilanvändarna är 47 procent. De viktigaste kriterierna i valet av internetförbindelse är funktionssäkerhet, pris och hastighet. Användarna av optisk fiber är enligt mätning nöjdast på samtliga punkter.

Enligt samma undersökning ser tre av fyra finländare redan nu optisk fiber som ett miljövänligt val. En tredjedel av finländarna skulle ändå vilja få mera information om dataförbindelsernas miljöpåverkan. Miljövänlighet intresserar speciellt unga vuxna och nästan hälften, 44 procent av 18–29-åringarna, skulle vilja få mera information om internetförbindelsernas miljövänlighet.

Optisk fiber är det energisnålaste alternativet

Traficom har gjort en undersökning om elförbrukningen, enligt vilken mobilförbindelsernas elförbrukning är rejält över två gånger större än fasta förbindelsers. Jämfört med optisk fiber är skillnaden ännu större.  

-    Det är viktigt att förstå att i samma takt som mängden dataöverföring ökar, ökar också elförbrukningen. Dataöverföringens tillväxt innebär att elförbrukningen för mobila nätverk ökar avsevärt, berättar Matilainen.

I uträkningen beaktas kolfotavtrycket som den optiska fiberns livscykelutsläpp, inklusive tillverkning och transport av råmaterial, produktion, distribution, användning och avfallshantering inberäknat.

TILLÄGGSINFORMATION OM UNDERSÖKNINGEN

Finnet-förbundet lät i december 2022 undersökningsföretaget Vastakaiku göra en konsumentundersökning om optisk fiber och nätförbindelser. Målgruppen var 18-79-åriga finländare. 1 000 personer svarade på enkäten.

Information om utsläppsuträkning

Finnet-förbundet rf och dess medlemmar samt Valokuitunen Oy och Valoo (Adola Oy) lät undersökningsföretaget Green Carbon göra en kolfotavtrycksuträkning under vintern 2022–2023. Green Carbon räknade utsläppen enligt GHG Protocol Product Life Cycle Accounting and Reporting -standarden. GHG-protokollet är den internationellt mest använda referensramen för uträkning av kolfotavtryck. Uträkningarna kan göras på företagsnivå, för enskilda produkter eller för tjänster. GHG-protokollet rekommenderas på grund av vidden av dess kriterier samt för att det är internationellt erkänt. Resultaten av uträkningarna anges i koldioxidekvivalenter (CO2e), vilket beaktar de skilda växthusgasernas olika temperaturhöjande effekter på klimatet.

Kolfotavtrycksuträkningen för optisk fiber blev färdig år 2023. Uträkningen baserar sig på medelvärden av data från år 2021.

Det optiska fibernätet som beaktats i uträkningen består av stamnät, lokal- och regionnät samt anslutningsnät, inklusive abonnentförbindelser. Enheten i uträkningen är ett hushålls andel av optiska fibernätet och en terabytes andel av datamängden som transporterats i det optiska fibernätet. I uträkningen ingår kablar, faciliteter samt nätapparatur. Det optiska fibernätet har i uträkningen en livslängd på 50 år, fastän den verkliga livslängden kan vara längre.

Slutanvändarens apparatur (smarttelefoner, datorer, televisioner mm.) har inte beaktats i uträkningen.

Tilläggsinformation om undersökningarna:

Genomsnittsfinlandarens koldioxidavtryck

Persontrafikundersökning 2016

Traficoms undersökning av kommunikationsnätens elförbrukning

Raportti valokuidun elinkaaripäästöistä (finsk)